Datering
Maker Tebbens Handelsdrukkerij

Hardrijderijlijst van een schaatswedstrijd in Leeuwarden in 1947.

Hardrijderijlijst. Drukwerk. Tekst: 'Nieuwe Leeuwarder IJsclub / (Achter de Prinsentuin) / Groote Hardrijderij van Vrouwen / om de Leeuwarden-prijs / op woensdag 5 Februari 1947 / Aanvang 1 uur Prijzen f 80,-, f 50,-, f 25,-, f 15,- en 2 x f 10,-. / uitgeloofd door bedrijfsleven en V.V.V. Leeuwarden. tevens 4 luxe prijzen van diverse firma's'. Er waren 22 deelnemers: Anna Nauta (Warten), Frieda Wierenga (Baard), Durkje Huitema (Bolsward), Tjitske Minkema (IJlst), Joke Hoekstra (Siegerswoude), Aaltje Nauta (Warten), Annie van der Meer (Tjalhuizum), Geeske Sierdsma (Heerenveen), G. Doorenbos-Jetten (Leeuwarden), Trijntje Bouma (Tijnje), Auke Kaastra (Grou), Jannie Bouma (Tijnje), Uilktje de Vries (Oostrum), Yke Nienhuis (Makkinga), Griet Broersma (Dokkum), Lampkje Adema (Warten), Coba Hoekstra (Siegerswoude), Trijntje van der Duim (Stiens) Trijntje Heidstra (Huizum), Durkje Kiers (Earnewâld), Riemke van Popta (Zurich), C. de Bruin-Jetten (Leeuwarden).
De Leeuwarder stadsgracht achter de herberg De Gouden Bal was de traditionele plaats voor schaatswedstrijden, die er vanaf 1850 werden georganiseerd door de in dat jaar opgerichte IJsclub, die later het predikaat Koninklijke ontving. Toen deze club in 1888 een nieuwe ijsbaan achter de Blekerstraat in gebruik nam, werd er in 1889 de Nieuwe Leeuwarder IJsclub opgericht om de traditie van schaatswedstrijden op de stadsgracht in ere te houden. In de 20ste eeuw werd het steeds moeilijker schaatswedstrijden te organiseren omdat de temperatuur van het rioolwater van het Diaconessenhuis en van het koelwater van de P.E.B.-centrale er de oorzaak van waren dat de stadsgracht nog slechts in zeer strenge winters dichtvroor. In 1947 was er zo'n strenge winter.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1989, p. 27 - Gosse Blom, Kleine encyclopedie van de Friese kortebaanrijders (Hindeloopen, 1955) - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 28

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst van een schaatswedstrijd in Leeuwarden in 1947.
Objectnummer
FSM-1994-596
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008483
Over
Onderwerpen
  • Hardrijderijen
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
21.0 cm
Hoogte
24.5 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Tebbens Handelsdrukkerij
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA