Datering
Maker Onbekend

Naamlijst van de deelnemers aan een schaatswedstrijd in 1823 te Leeuwarden.

Naamlijst van de deelnemers aan een schaatswedstrijd te Leeuwarden, gehouden op 2 januari 1823 te Leeuwarden. De lijst heeft scheuren en inktvlekken en is vuil. Koptekst: 'Schaatsrijd-Partij / te / Leeuwarden / Naamlijst der Wedloopers, / welke op Donderdag den 2 Januarij 1823, op schaatsen, zullen rijden, om / eene prijs of een premie, / bestaande in een / Gouden Oorijzer en dito Horologie, / Benevens een / Zilveren Tabaksdoos en dito Beugel.' Deelnemers: Hedzer Jans Krol (Tytsjerk) en Uilke Aukes van der Wal (Hurdegaryp), Pieter Pieters de Vries (Roodkerk) en Janke Pieters de Vries (Roodkerk), Jan Beinzes Visser (Valom) en Idske Poopkes de Bruin (Kuikhorne), Rienk de Jongh (Gaastmeer) en Anna Sophia de Jongh (Gaastmeer), Wijbe Aukes van der Wal (Hurdegaryp) en Pietje Sijmens Algra (Hurdegaryp), Marten Pieters van der Kooij (Tytsjerk) en Hinke Pieters van der Kooij (Tytsjerk), Harmen Berends Smid (Foxhol) en Antje Jans Smid (Foxhol), Cornelis Tijsses de Vries (Hurdegaryp) en Akke Aukes van der Wal (Hurdegaryp), Pier Thomas Stornebrink (Wytgaerd) en Jacoba van Lingen (Leeuwarden), Wijtze Wijbes van den Berg (Veenwouden) en Gerbrig Popkes de Bruin (Veenwouden), Alle Aukes de Wal (Hurdegaryp) en Tjetske Jetses Bottinga (Hurdegaryp), Wijbren Pieters Speerstra (Goënga) en Antje Pieters Speerstra (Goënga), Bartle Sijtses Reitsma (Hurdegaryp) en Elisabeth Sijtses Reitsma (Hurdegaryp), Jan Hendriks Huizen (Oentsjerk) en Janke Alderts de Graaf (Oentsjerk), Heine Sjoerds Landheer (Hurdegaryp) en Froukje Sjoerds Landheer (Hurdegaryp), Alle Jochems Reitsma (Vinkum) en Trijntje Baukes Graustra (Vinkum), Bote Teunis de Vries (Terband) en Jauke Wijbrens Poolstra (Leeuwarden), Hije Piers Piersma (Aldeboarn) en Grietje Geerts Betlehem (Aldeboarn), Auke Johannes Reidinga (Goïngahuizen) en Jans Johannes Reidinga (Goïngahuizen), Harmen Jans Smid (Foxhol) en Engeltje Jans Smid (Foxhol), Joukje Douwes (Gytsjerk) en Elisabeth Simons (Gytsjerk), Edze Egberts Westra (Hurdegaryp) en Hinke Egberts Westra (Hurdegaryp), Sape Pieters van der Kooij (Tytsjerk) en Itje Douwers (Gytsjerk), Hantje Jans Speerstra (Gauw) en Tjilsche Jans Speerstra (Gauw), Minne Minnes (Beetgum) en Grietje Minnes (Beetgum), Jelle Jans Dijkstra (Boxum) en Neeltje Sjirks Knorsen (Boxum), Atze Geerts Atsma (Tersoal) en Trijntje Johannes Reidinga (Goïngahuizen), Wijtze Sijtzes Reitsma (Hurdegaryp) en Antje Felkerts Wadman (Tytsjerk), Eelke Johannes de Jongh (Valom) en Auke Johannes de Jongh (Valom), Cornelis IJnzes Reen (Bolsward) en Wiske Cornelis Reen (Boslward), Jacob Machiel Dijkstra (Burgwerd) en Gatske Wijbrens (Bolsward), Hendrik Klazes de Koog (Sint Jacobiparochie) en Antje Klazes (Sint Jacobiparochie).
Uit het verslag in de Leeuwarder Courant: 'De dag van gisteren was alhier aan een echt Vriesch volksvermaak toegewijd. Eenige aanzienlijke ingezetenen hadden een gouden horlogie en dito oorijzer tot prijs en een zilveren tabaksdoos en dito beugel tot premie uitgeloofd, aan dien man en die vrouw, welke achter elkander de 60 rijnlandsche roeden lange ijsbaan, het snelst zouden afrijden. 32 paren lieten zich inschrijven voor deze wedloop, hebbende Atse Geerts Atsma van Terzool met Trijntje Johannes Reidinga van Goëngahuizen de prijzen en Wijbren Pieters Speerstra en Antje Pieters Speersta, beiden van Goënga, de premieën behaald. Met gelijke snelheid werd de baan ook afgereden door Eelke Johannes de Jong en Antje Johannes de Jong van Damwoude (C.), die hoewel geen der uitgeloofde prijzen behaald hebbende, echter op deze vermelding alle aanspraak hebben. Na afloop der Schaatspartij werden genoemde prijzen op de Stads Schutters-Doele aan de winnaars uitgereikt, die met muzijk van de baan derwaarts begeleid waren.'
literatuur: - J. en M. Castelein, Op Iiz'ren wjukken, in samling iisfeiten, oan't 1856 ta, (Sneek, 1936) pp. 14-15

Identificatie
Titel
Naamlijst van de deelnemers aan een schaatswedstrijd in 1823 te Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1982-211
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015739
Over
Onderwerpen
  • Hardrijderijen
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
32.0 cm
Hoogte
41.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Onbekend
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA