Datering
Maker M. van den Bosch

Hardrijderijlijst van een wedstrijd op 18 januari 1823 in Leeuwarden.

Hardrijderijlijst. Gedrukt. De hardrijderij werd gehouden op zaterdag 18 jan. 1823 te Leeuwarden. De prijs: 15 gouden ducaten. Er deden 16 mannen aan mee. Wie de organisatie in handen had en waar in Leeuwarden geschaatst werd is op de lijst niet vermeld. Koptekst: 'Hardrijderij / op / schaatsen / te Leeuwarden, op Saturdag den 18 Jan. 1823 / om eene prijs van / vijftien gouden ducaten / Naamlijst der daartoe uitgenoodigde rijders' De deelnemers: F.E. van der Wal te Oudega (29 jaar), Christoffel Raadsveld te Heerenwal (24 jaar), Atze Geerts Atsma te Tersoal (37 jaar), Wiebren Pieters Speerstra te Goënga (21 jaar), K.A. Hornstra te Woude (21 jaar), A. Brandenbrug te Heerenveen (30 jaar), T.P. Buma te Jutrijp (26 jaar), Alle Tewis Hettinga te Heeg (26 jaar), Jitsk Uiltjes Hoekstra te Heerenwal (33 jaar), Jelle P. Sipma te Woudsend (23 jaar), Pier Thomas Stornebrink te Wytgaard (35 jaar), Lolke Jakobs Wytsma te Sibrandabuorren (25 jaar), Hantje Jans Speerstra te Gauw (34 jaar), Jurjen Jans te Heeg (21 jaar), Bauke Riepkema te Oudeschouw (25 jaar) en Tiemen Luiten Krikke te Oudehaske (33 jaar)
Uit het verslag van de wedstrijd in de Leeuwarder Courant blijkt dat naast de gouverneur van Friesland er een buitengewoon groot aantal toeschouwers bij dit evenment aanwezig waren. Officieren van het garnizoen waakten over de orde. De zestien uitgenodigde deelnemers worden de snelste rijders van Friesland genoemd. De baan was 55 Rijnlandse roeden lang. Hantje Jans Speerstra won de wedstrijd door deze afstand in 18 seconden af te leggen. In de laatste ronde versloeg hij Alle Tewes Hettinga. Met de gouverneur en de 'andere autoriteiten' gebruikten zij na afloop een maaltijd. Daar kreeg Speerstra de 15 ducaten en Hettinga en Jesk Ulkes Hoekstra een getuigschrift.
literatuur: - J. en M. Castelein, Op Iiz'ren wjukken, in samling iisfeiten, oan't 1856 ta, (Sneek, 1936) pp. 16-17. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 28

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst van een wedstrijd op 18 januari 1823 in Leeuwarden.
Objectnummer
FSM-1994-392
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008154
Over
Onderwerpen
  • Leeuwarden
Werk
Breedte
21.0 cm
Hoogte
33.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. M. van den Bosch
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA