Datering
Maker F.W. van Breest Smallenburg

Hardrijderijlijst van een wedstrijd op 18 januari 1826 in Sneek.

Hardrijderijlijst. Gedrukt. De hardrijderij werd gehouden op woensdag 18 jan. 1826 te Sneek. De prijs was een gouden zakhorloge en de premie een zilveren tabaksdoos. er werd geschaatst op de Nieuwe gracht, buiten de Noorderpoort, nabij herberg De Zon. Koptekst: 'IJs-Vermaak te Sneek / Algemeente Bepalingen voor de Deelnemers / en / Naamlijst der Wedloopers, / welke op Woensdag den 18de Januarij 1826 voor de derde Partij op Schaatsen zullen Hardrijden, om eene / Prijs en Premie, bestaande in een extra fraai / Gouden Zak-Horlogie / en een / Zilveren Tabaksdoos'. Vervolgens enige bepalingen rond de toegang op de baan: elke deelnemer mag een vrouw meenemen. Wanneer hij meerdere vrouwen meeneemt moet hij de daarvoor entree betalen. Die bedraagt, net als voor andere belangstellenden, 1 gulden. Keurmeesters: J. van Wijk, J.W. Bootsma, L. Veltman, Jan A. Boekweit en S. Schuil. Deelnemers: Rijkele N. Bruinsma (Uitwellingerga), Jentje S. Siedsma (Gauw), Reinder J. de Vries (Sybrandaburen), Wybren P. Speerstra (Goënga), Arjen Reitzes Kats (Aldeboarn), Gerrit Smit (Jutrijp), Aurelius Idserda (Nijland), Siene W. Zuidervelt (Elahuizen), Wybe G. de Boer (Oppenhuizen), M.K. Oppedijk (Oudega), Jelle Pieters de Geele (Makkum), Hotze Jans Buwalda (Burgwerd), Sjoerd Feijkes van Dijk (Jutrijp), Eijse Jans Speerstra (Sibrandabuorren), Gooitzen R. Hartkamp (Heerenwal), Halbe H. Hoitema (Hommerts), Hendrik K. van der Wal (Wirdum), Sipke T. Koopmans (Akmarijp), Feijke M. Hoekstra (Tersoal), Jelle Jans Dijkstra (Boxum), Ype Klazes Ypma (Offingawier), Bouwe M. Vellinga (Tjalhuizum), Tjalling R. Koopmans (Tirns), Gerben U. de Jong (Sneek), Klaas Y. Schouwstra (Sibrandabuorren), Tjitte H. Huitema (Hommerts), Anske S. Alberda (Gauw), Focke E. van der Wal (Nijega), Hotze B. Zijlstra (Langweer), Pier K. Kramer (Bolsward), Atze Geerts Atsma (Tersoal), Minne H. van der Plaats (Easterlittens), Harmen I. Boersma (Hichtum), Willem J. Bakker (Dearsum), Jan G. van Netten (Gaastmeer), Dirk P. Teekens (Nijega), Johannes P. Gosliga (Bears), Jurjen J. Grasma (Heeg), Pieter Zijlstra (Akkrum), Har. M. Blombergen (Uitwellingerga), Tjitte R. Wynia (Britswert), Gerben J. Boelens (Oppenhuizen), Marten Martens (Gauw), Sjirk W. de Jong (Hommerts), Pieter K. Walma (Jutrijp), Anne G. Schaafsma (Goënga), Anne H. Hoekstra (Terherne), Jan Jacobs Vink (Raerd), Anne A. Elsinga (Gaastmeer), Roelof H. van Ree (Heerenwal), Y.L. de Vries (Bolsward), Taede G. Brinksma (Wirdum), Thomas J. Schouwstra (Sibrandabuorren), Tjamke J. Postma (Tjerkwerd), Gabe T. van der Leij (Oppenhuizen), Tjipke V. Feenstra (Raerd), Gadse Hoekstra (Sneek), Pier J. Wytsma (Sibrandabuorren), Johannes R. Postmus (Tjerkwerd), Lolke J. Wytsma (Baard), D.M. Bloembergen (Uitwellingerga), Hotze Zandstra (Sneek), Pier Aukes Piersma (Hommerts), Durk C. Plantinga (Offingawier), Teake Westendorp (Folsgare), Anne A. Osenga (Uitwellingerga), Durk M. Hoekstra (Tersoal), Durk H. Oppenhuis (Oppenhuizen), Sietze M. Rauwerda (Tersoal), Jan T. Koopmans (Akmarijp), Douwe I. Boersma (Tersoal), Klaas A. Hornstra (Nijega), Gerben J. Jellema (Offingawier), Anne G. Atsma (Bears), Cornelis Kestens (Tersoal), Wiebe W. Knossen (Jutrijp), Arjen P. Witteveen (Akmarijp), Teade Sytzes Buma (Idzega), K.L. Krikke (Heerenveen), Jan L. Strikwerda (Iens), Pieter J. Westra (Goënga), Tijmen M. Jelgersma (Wirdum), Sytze Albertsma (Warten), Obbe G. Bergsma (Offingawier), Jacob Y. Sprongsma (Easterlittens) Marten J. Yestra (Poppenwier), Minne C. de Jong (Joure), Pieter B. de Vries (Bolsward)
De wedstrijd werd vervolgd op 19 jan. 1826 (zie inv.nr. 1994-394). De familie Bootsma oefende van 1763 tot 1994 het boerenbedrijf uit op de boerderij Haubois te Loënga. De boerderij dankt zijn naam aan Cornelis Haubois, burgemeester van Sneek, die het buiten dat op de plaats van de boerderij stond, in bezit had. In 1760 verkocht Jhr. Tjallingh Edo Roorda van Sixma het buiten aan Ymte Johannes Bangma. In 1763 liet deze de boerderij bewonen door zijn dochter Sibbeltje Bangma (1734-1809) en haar man Johannes Theunis Bootsma (1726-1781). Hij was de eerste Bootsma op Haubois. Hun zoon Imte Johannes Bootsma (1771-1839) was de opvolger. Hij trouwde in 1815 met Beitske Jentjes Alberda (1796-1864). Zij hadden vier zonen: Johannes, Jentje, Theunis en Rintje. De laatste, Rintje Ymtes Bootsma (1825-1891) was de derde Bootsma op Haubois. Hij trouwde (1871) met Janke Wietses Walinga (1839-1915). Zij hadden drie zonen: Ymte, Wytse en Jentje. De laatste, Jentje Rintjes Bootsma (1880-1961) was de vierde Bootsma op Haubois. Hij trouwde (1907) met Grietje Heeringa (1877-1957). Jentje Bootsma begon in 1910 met het fokken van Stamboekvee. In 1916 was zijn hele veestapel ingeschreven in het Fries Rundvee Stamboek. Sindsdien stond het vee van Bootsma hoog aangeschreven bij veefokkers. Jentje Bootsma en Grietje Heeringa hadden drie kinderen: Janke (1913-1913), Rintje (1915-1994) en Ymte (1918-1991). De beide broers namen de boerderij van hun vader over: de vijfde generatie Bootsma's op Haubois. Ymte bleef ongehuwd. Rintje trouwde met Jantje Hoekstra (1923-2001). Zij hadden geen kinderen. Na de dood van Rintje in 1994 werd Haubois door zijn weduwe verlaten. Zij liet een deel van het familiebezit na aan het museum.
Een tweede exemplaar van deze lijst is geregistreerd onder inv.nr. 1983-239

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst van een wedstrijd op 18 januari 1826 in Sneek.
Objectnummer
FSM-1994-393
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000008392
Over
Onderwerpen
  • Sneek
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
42.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. F.W. van Breest Smallenburg
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA