Datering
Maker F.W. van Breest Smallenburg

Hardrijderijlijst. Naamlijst van een schaatswedstrijd te Sneek in 1829.

Hardrijderijlijst. Lijst met de namen van de deelnemers aan een te Sneek op 21 jan. 1829 gehouden schaatswedstrijd. Er werd gereden op de Nieuwe Gracht, buiten de Noorderpoort, bij herberg De Zon. Koptekst: 'IJS-VERMAAK te SNEEK / Algemeente bepalingen voor de deelnemers / en Naamlijst der Wedloopers, / welke op woensdag den 21 Januarij 1829, op Schaatsen zullen Hardrijden, om eene / extra fraaije prijs en premie, bestaande in een gouden zak-horlogie / en een / zilveren tabaksdoos'. Vervolgens een aantal regels voor de hardrijders en voor het publiek (dat niet op schaatsen mag komen). Keurmeesters: J. van Wijk, J.W. Bootsma, L. Veltman, L. Voogd, M.A. Jongsma. Deelnemers: Rijkle A. Bruinsma (Oppenhuizen), Sjoerd F. van Dijk (Jutrijp), Willem J. Dijkstra (Loënga), Hille W. de Graaf (Syteburen), Eeltje T. Knossen (Hommerts), Pieter S. Zijlstra (Joure), Thomas IJ. Boersma (Tersoal), C.W. Raadsveld (Heerenwal), Anne Hartmans (Terherne), Gerrit M. Miedema (Easterein), Johannes Bulthuis (Hommerts), Jan W. Brouwer (Drachten), Jacob R. Roefstra (Heerenwal), Murk, J. Jellema (Offingawier), Tjitsk E. de Wolf (Workum), Jan P. Westra (Gauw), K.L. Krikke (Heerenveen), K. van der Sluis (Sloten), Tjerk D. Dijkstra (Easterein), S.A. Sijtsma (Syteburen), Pieter J. Staastra (Tersoal), Jacob M. van der Meer (Reduzum), Wijbe P. Jellema (Dearsum), IJpe L. de Vries (Bolsward), Jan Bokma (Piaam), A.B. Idzerda (Nijland), Tijmen L. Krikke (Tjalberd), Jan G. Scheepvaart (Akkrum), Gerrit K. Boersma (Tersoal), Gerben U. de Jong (Oppenhuizen), Jan T. Koopmans (Akmarijp), Wijbren Speerstra (Goënga), Geert A. Atsma (Tersoal), Hendrik A. Bijlsma (Drachten), Anske S. Alberda (Goënga), Hessel A. Schaafsma (Heerenwal), Thomas J. Bakker (Gauw), Roelof J. Smeeding (Hallum), Keimpe L. Wiersma (Franeker), Tjamke J. Pasma (Tjerkwerd), Pier M. de Groot (Akmarijp), Corn. K. Boersma (Goënga), Halbe H. Huitema (Hommerts), Klaas J. Staastra (Tersoal), B.L. Krikke (Oudehaske), Anne A. Osinga (Oppenhuizen), Pieter P. Witteveen (Terkaple), Atze Geerts Atsma (Tersoal), Jarig W. Rijpkema (Akkrum), Jacob M. Dijkstra (Wytgaard), H.A. Zijtema (Syteburen), Tjitse H. Huitema (Hommerts), Minne C. de Jong (Joure), Jisk Hoekstra (Heerenwal), Pier Jans Piersma (Jutrijp), Ulbe E. de Wolf (Workum), Pieter Sijtses Buma (Jutrijp), Anne S. van der Woude (Leeuwarden), Bauke Kooistra (Drachten), Jacob H. van der Meer (Reduzum), Sjouke S. Visser (Uitwellingerga), Gabe T. van der Leij (Oppenhuizen), Hk. A. Bloembergen (Ballingboer), Anne G. Schaafsma (Goënga), Klaas, D. van der Wal (Hilaad), Pieter J. Dijkstra (Goënga), Koop L. Krikke (Oudehaske), Marten J. Yestra (Poppenwier), Pieter Corn. Walma (IJlst), Wijtse Jans de Wind (Drachten), Gerrit Rijpkema (Terherne), Jan Alberts Boekema (Reduzum), Joh. W. Boontje (Sloten), Hantje J. Speerstra (Gauw), R. Jacobs Wijtsma (Sibrandabuorren), Sijtze P. Kamstra (Easterlittens), Johannes Gosliga (Bears), Arjen P. Witteveen (Akmarijp), Thomas Tienstra (Sneek), Pieter W. Rijpkema (Akkrum). Op de naamlijst is met potlood genoteerd dat Gabe van der Leij uit Oppenhuizen de eerste prijs won en Hantje J. Speerstra uit Gauw de premie. In de ondermarge is met potlood een rijmwerk geschreven: 'No. 76 doos met Inschriptie / Dit is de laatste prijs / die ik gewonne heb op t ijs / Daar verscheiden Sneeker Heeren / mij met deze doos vereeden / deze spreuk is, Th Pasma / van zijn overgrootvader / zegger P. Speerstra van / St. Nicolaasga opgedragen / Januari 1829'.
In 1829 waren er nog geen officiële ijsclubs. Schaatswedstrijden werden - evenals zeilwedstrijden, harddraverijen en kaatspartijen - georganiseerd door een persoon (bijvoorbeeld een herbergier) of door een groep van 'enige leifhebbers'. De organisatoren van deze schaatswedstrijd in Sneek waren steenhouwer Jacob van Wijk, pompmaker Jan Wybes Bootsma, Lambertus Veltman (waarschijnlijk uurwerkmaker), schipper Louw Voogd en beurtschipper Marten Ages Jongsma. In de Leeuwarder Courant van 16 en 20 jan. 1829 werden deelnemers opgeroepen zich in te laten schrijven. Dat kon op de dinsdagse makrtdag tussen 10 en 14 uur in de concertzaal aan de Wip, het latere Amicitia. De vader van de schenker van de lijst was Thijs Pasma. Hij kreeg de lijst van zijn overgrootvader P. Speerstra te Sint Nicolaasga. Hantje Speerstra uit Gauw won de premie, een zilveren tabaksdoos. Hij nam de lijst mee en schreef er met potlood het commentaar bij. Gabe van der Leij won de eerste prijs. In de Leeuwarder Courant van 27 jan. 1892 werd verslag gedaan van de wedstrijd. Naast prijs en premie bleek er nog een tweede premie te zijn uitgeloofd aan Thomas Y. Boersma uit Tersoal. Hij kreef een zilveren lepel 'ter aanmoediging'. De drukker van de lijst was Frederik Wigerus van Beest Smallenburg. Hij had een drukkerij aan het Grootzand 123, het huidige Grootzand 14.
Literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 1 maart 1994, p. 6 - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1994, p. 26-28

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst. Naamlijst van een schaatswedstrijd te Sneek in 1829.
Objectnummer
FSM-1994-013
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000009232
Over
Onderwerpen
  • Hardrijderijen
  • Sneek
Werk
Breedte
32.5 cm
Hoogte
40.0 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. F.W. van Breest Smallenburg
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA