Datering
Maker J. Klein

Hardrijderijlijst. Naamlijst van een schaatswedstrijd in Sneek in 1844.

Hardrijderijlijst. Lijst met namen van de deelnemers aan een te Sneek op 23 dec. 1844 gehouden schaatswedstrijd. Koptekst: 'Hardrijderij / op schaatsen, / door 32 daartoe uitgenoodigde Hardrijders, / om / een gouden horloge of f 120-, / tot prijs, en / een zilveren tabaksdoos of f 30-, / tot premie, / te Sneek, op Maandag den 23 December 1844'. Deelnemers: Koop G. van der Velde (Sumar), Sibbele T. Westendorp (Exmorra), Freerk U. Huizenstra (Langweer), Jan Bokma (Piaam), Durk J. van der Wal (Workum), Melle H. Castelein (Tytsjerk), Heine Douma (Opeinde), Douwe M. van der Bijl (Sint Jacobiparochie), IJbele G. van der Veen (Hurdegaryp), Luitzen Dooper (Hommerts), Geert Atzes Atsma (Sibrandabuorren), Martinus Noordenbos (Wijns), Harm R. Knobbe (Kolderwolde), Gerrit Sjoerds Alberda (Gauw), Johannes Gorter (Grou), Pieter Klazes Nijdam (Hartwerd), Sjoerd T. Spiekstra (Warten), Jan G. Scheepvaart (Kollum), Siemen Humalda (Lekkum), Hessel M. Haarsma (Gauw), Jan Johs. Dijkstra (Oostrum), Hille J. Nota (Burgwerd), Klaas Althuisius (Oosterzee), Franke W. Zijlstra (Uitwellingerga), Klaas Brinksma (Oppenhuizen), Ale W. Bijlsma (Hilaard), Jacob P. Grouwstra (Poppenwier), Jacob D. Tjalsma (Stiens), Fedde Woudstra (Lemmer), Gerrit Sjoerds Henstra (Terherne), Arend H. Castelein (Tytsjerk), Jan T. Westendorp (Exmorra).
Uit het verslag in de Leeuwarder Courant van deze westrijd: 'Sneek, 23 dec. 1844. De aangekondigde hardrijderij op schaatsen tusschen 32 door de directie ter mededinging uitgenoodigde voorname hardrijders heeft hier heden plaats gehad en is, bijgewoond door een talrijke menigte, en begunstigd door uitmuntend winterweder, tot aller genoegen afgeloopen. De prijs bestaande uit een gouden Horologie of f. 120 werd te vier ure behaald door Jacob D. Tolsma van Stiens en de premie een zilveren tabaksdoor of f. 30 door Melle H. Castelein te Tietjerk. Loffelijk vermeldig verdient verder (des laatsten broeder) Arend H. Castelein, die herhaalde malen tegen de beste rijders te kampen had en met moeite overwonnen werd. Aan Harmen Knobbe van Kolderwolde en Franke W. Zijlstra van Uitwellingerga, is door de directie een geschenk (gemerkt zilver) vereerd. Dit regt Friesch Volksfeest werd aangenaam afgewisseld door de muzijk der Stedelijke Schutterij'.
literatuur: - J. en M. Castelein, Op Iiz'ren wjukken, in samling iisfeiten, oan't 1856 ta, (Sneek, 1936) pp. 56-57

Identificatie
Titel
Hardrijderijlijst. Naamlijst van een schaatswedstrijd in Sneek in 1844.
Objectnummer
FSM-1983-240
Objecttype
  • Hardrijderijlijsten
  • Naamlijsten
    Lijst van namen en bijbehorende jaartallen, gecalligrafeerd op papier of perkament. De namen kunnen van functionarissen zijn of van religieuzen, zoals prioren, kloosterlingen, notabelen, gestorvenen, diakens, predikanten. Vaak wordt de naamlijst benoemd naar degenen die genoteerd staan: predikantenlijst, priorenlijst.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000015742
Over
Onderwerpen
  • Hardrijderijen
  • Sneek
Werk
Breedte
cm
Hoogte
21.0 cm
Lengte
34.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. J. Klein
Datering
Materiaal
  • Papier
    Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA