Datering
Maker Jan Jansen Olthof

Jan Jansen Olthof, Sneek - Huwelijksbeker uit 1633.

Huwelijksbeker met gegraveerde versieringen in de vorm van band- en spitswerk. Onder de voet een mannelijk en vrouwelijk wapenschild, opgehangen aan boomstronk en daar omheen: 'DOEDDE SIMENS EN LVIETS TIEPKKES 1633'. Beide wapens: links halve adelaar, rechts twee sterren (v) of een ster en een bloem (m).
Jan Jansen Olthof. Meester in Sneek waarschijnlijk in 1626. Laatste vermelding: 1641 (gildeboek). In 1635 genoemd in het Hypotheekboek van Sneek (Ryksargyf Fryslan, Sneek - X-5)
S.W. Jansons uit Buitenpost stamt af van het echtpaar Doede Symens en Luyt Tjepkedr. Hij leverde de volgende genealogische gegevens. DOEDE SYMENS is circa 1653 overleden te Loënga. Hij was daar in 1640 boer (stemkohier nr. 8). Hij is getrouwd met Luyts Tjepkedr, dochter van Tjepcke Tjalckes Epema en Remck Hayes Binnema. Deze ouders van Luyts hebben hun wortels in Nijland. Zij liggen begraven in de kerk van Nijland (Ippema). De kinderen van Doede Symens en Luyts Tjepkedr zijn: Gertie Doedes (overleden voor 1687 en getrouwd met Rintie Joukes Hansma uit IJlst), Rimpck Doedes (trouwde op 14 nov. 1658 met Jeen (Jan) Martens uit Lutkewierum), Sijmens Doedes (zie volgende generatie) en Doettie Doedes (gehuwd met Claes Hettes). SIJMEN DOEDES was boer te Wiuwert. In 1683 was hij lid van de Hervormde Gemeente in Wieuwerd. In 1700 was hij gebruiker van de boerderij met stem 11 in Wiuwert (stemnr. 11). Hij was gehuwd met een dochter (naam onbekend) van Hessel Sibles Rheenstra en Ycke Tjepckedr Ipma (een zuster van Luyts Tjepkedr.). De kinderen van Sijmen Doedes en onbekend Reenstra zijn: Eeke Sijmens (overleden voor 1742, gehuwd met Lieuwe Pyters), Doede Sijmens (overleden ± 1742, gehuwd met Ymck Wybes, uit Wommels), Sioert Sijmens (overleden ± 1752, gehuwd met Auckien Martens, geboren ± 1681, overleden 22 januari 1775 te Swanwert onder Wieuwerd) en Sioert Sijmens (is in 1728 gebruiker van de boerderij met stem 11 in Wieuwerd).
P. Colijn-Braakhuis meldt daarop in een reactie uit 2021: Tjepcke Tjalckes Epema leefde van 1552 tot 1614 en zijn vrouw Remck Hayes Binnema van 1552 tot 1636. Hun kinderen zijn dan ongeveer geboren in de jaren tachtig van de 16e eeuw. Bekend is in ieder geval een zoon: Tjepcke (1585-1650). Zijn eerste huwelijk was met een (nog) onbekende vrouw. Hun oudste dochter, geboren in 1605, heette Liutske of Luyts. In 1606 volgde een zoon: Hessel. Het is vermoedelijk deze Luyts Tjepckes Epema uit 1605 die in 1633 trouwde met Doede Simens. Zij is dan een kleindochter van de eerder genoemde Tjepcke Tjalckes Epema en Remck Hayes Binnema. De vader van Doede Simens, Symen, is geboren in 1580, Doede Simens zelf is geboren in 1605 te Loënga. (mevr. P. Colijn-Braakhuis stamt af van de in 1606 geboren Hessel Tjepckes, de jongere broer van Luyts Tjepckes).
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 11 april 1952, 31 okt. 1957 - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1951 - Genealogysk jierboek 1958, blad 66-68 - Genealogysk jierboek 1984, blad 10, 11, 23, 41 - Boerderijenboek Hennaarderadeel door D.J. van der Meer - Prekadastrale atlas van Fryslân deel 8 - Hennaarderadeel - Prekadastrale atlas van Fryslân deel 11 - Wymbritseradeel-Noord

Identificatie
Titel
Jan Jansen Olthof, Sneek - Huwelijksbeker uit 1633.
Objectnummer
FSM-Z-073
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000010776
Over
Onderwerpen
  • Huwelijken
Werk
Breedte
9.1 cm
Hoogte
12.8 cm
Lengte
cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
  1. Jan Jansen Olthof
Datering
Materiaal
  • Zilver
    Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA