Datering
Maker Onbekend

Polisblad van de Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantiën, uitgegeven door het agentschap Woudsend.

Polisblad. Papier dubbelgeslagen met in totaal vier pagina's. Het voorste blad geeft een samenvatting van de gegevens van verzerekaar en verzekerde. Vervolgens een de algemene voorwaarden. Blad 3 geeft een opsomming van het verzekerde: inboedel en koopwaren van een huis te Koudum.
Het betreft de vernieuwing van een inboedelverzekering uit 1869. De overeenkomst is gesloten tussen de heer L. Dokkum adres Koudum nr. 120 en de verzekeringsagent A.L. Tromp te Woudsend. De polis gold van 13 juli 1872 en eindigde op 13 juli 1873. Het verzekerd bedrag was f. 5000,-- waarbij de premie was bepaald op f. 6,25. In de verzekering was voor f. 1000,-- aan huisraad opgenomen en voor f. 4000,- aan koopwaar bestaande uit textiel. Het gebouw waarin deze inventaris zich bevond was verzekerd bij de Onderlinge Maatschappij te Woudsend.
Het polisblad is geschonken door de 'Stichting Woudsend Anno 1816'. Deze stichting werd in 2004 opgericht na de opheffing van de Onderlinge schadeverzekeringmaatschappij Woudsend Anno 1816. In 1816 werd te Woudsend de Onderlinge brandwaarborgmaatschappij Woudsend Anno 1816 opgericht. Deze maatschappij was bedoeld voor het verzekeren van brandschade bij agrarische bedrijven. De eerste verzekerde was Hylke W. Visser wiens boerderij 'Arbeid en Moeite' te Ypecolsga hierom de toepasselijke bijnaam 'de Eersteling' kreeg. Tot de opheffing van de Onderlinge schadeverzekeringmaatschappij Woudsend Anno 1816, in december 2004, zijn de leden steeds bediend vanuit het dorp Woudsend. In 2004 werd de portefeuille overgedragen aan Woudsend verzekeringen, thans een onderdeel van Fortis Verzekeringen Nederland N.V.. In het Fries Scheepvaart Museum bevind zich het interieur van de opkamer van boerderij 'de Eersteling' te Ypecolsga.

Identificatie
Titel
Polisblad van de Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantiën, uitgegeven door het agentschap Woudsend.
Objectnummer
FSM-2008-048
Objecttype
 • Archieven
  Het geheel van logisch geordende informatie, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen, dat gebruikt is bij de uitvoering van bedrijfsprocessen en die bestemd is daaronder te berusten
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000021042
Over
Onderwerpen
 • Verzekeringen
  Overeenkomst bij welke de ene partij, tegen ontvangst van een vast bedrag (premie), zich jegens de andere partij verbindt haar schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden (schadeverzekering), of aan haar of een derde een bep. bedrag uit te keren op zeker tijdstip. (sommenverzekering) (Van Dale)
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • België
 • Brussel
 • Woudsend
 • Koudum
Werk
Breedte
47.1 cm
Hoogte
29.6 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Onbekend
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden